Asociácia faktoringových spoločností

o nás

Asociácia faktoringových spoločností a jej podsekcia Poistenie pohľadávok je dobrovoľným združením právnických osôb založených podľa právneho poriadku Slovenskej republiky zapísaných v príslušných obchodných registroch vedených na príslušných súdoch na území Slovenskej republiky podnikajúcich v oblasti poskytovania faktoringových služieb a poistenia pohľadávok. Faktoringovou službou sa rozumie služba poskytovaná nepretržite na základe zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom tovaru a služieb a faktorom, ktorému dodávateľ postúpil alebo postúpi svoje pohľadávky vzniknuté z plnenia podľa zmlúv o predaji tovaru alebo služieb alebo obdobných obchodných zmlúv uzatvorených medzi dodávateľom a jeho zákazníkmi (dlžníci), bez ohľadu na skutočnosť, či postúpenie pohľadávky bolo dlžníkom oznámené, avšak za podmienky, že postúpenie pohľadávok neodporuje dojednaniam obchodných zmlúv uzatvorených medzi dodávateľom a dlžníkmi, a súčasne faktor pre dodávateľa plní minimálne dve z týchto funkcií:
a)    poskytuje mu financovanie vzťahujúce sa na postúpené pohľadávky
b)    eviduje a spravuje postúpené pohľadávky podľa jednotlivých dlžníkov
c)    inkasuje postúpené pohľadávky vo vlastnom mene a na vlastný účet
d)    poskytuje ochranu pred platobnou neschopnosťou a/alebo nevôľou dlžníka.

Poistením pohľadávok sa rozumie poisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia v rozsahu nasledujúcich poistných odvetví podľa časti B Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, uvedenej v prílohe 1 Zákona o poisťovníctve: odvetvie 14.), 15.) a 16). Toto poistenie poskytuje klientom najmä krytie voči stratám z poskytnutých krátkodobých dodávateľských úverov medzi podnikateľskými subjektmi.

naše ciele
  1. Asociácia je založená za účelom koordinácie a podpory záujmov jej členov. Slúži na ochranu a podporu poskytovania faktoringových služieb na Slovensku a v zahraničí;
  2. Asociácia vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky a reprezentuje svojich členov aj v styku so zahraničnými asociáciami, záujmovými združeniami a inými partnerskými organizáciami;
  3. Hlavnými cieľmi Asociácie sú najmä:
  • podpora  a presadzovanie oprávnených záujmov a požiadaviek členov Asociácie voči štátnym orgánom, samosprávnym orgánom, profesijným komorám a iným subjektom verejného aj súkromného práva;
  • organizácia vzájomnej spolupráce členov Asociácie pri riešení spoločných problémov a presadzovanie spoločných záujmov vo verejnom a hospodárskom živote;
  • spolupráca s podobnými asociáciami a združeniami na Slovensku a v zahraničí, kooperácia v rámci hore uvedených pravidiel a cieľov
stanovy

Stanovy AFS a etický kódex [PDF]

logá členov AFS

 
© 2013 Asociácia faktoringových spoločností
Kontakt: Asociácia faktoringových spoločností, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava; afs@afs.sk